Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 27-04-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.

Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 27-04-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά υπολοίπων έργων έτους 2011 και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λευκάδας για την υποβολή της πράξης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013».
Εισηγητές: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
Κ.Κώστας Α.Αραβανής-Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση κατεπειγουσών εργασιών αποκατάστασης Επαρχιακής οδού στο Βλυχό στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΥ».
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 80.284,04€.
Εισηγητής: κ.Προκοπίου Κυριάκος-Αναπληρωτής Πρ/νος
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων&Μελετών.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€, αναδόχου Περδικάρη Ηλία.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 58.103,55€.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάθεση μελέτης: ΄΄Τοπογραφικές-Κτηματογραφικές εργασίες, ενημέρωση υποβάθρων-προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου-κλείσιμο Ο.Τ., συμπλήρωση φακέλου σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ΄΄.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος.
κ. Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 794.975,78€.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 61.500,00€.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 45.125,00€.
Εισηγητής: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ331-ΚΧ73Α)» προϋπολογισμού δαπάνης 210.000,00€.
Εισηγητές: κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.
κ.Λάζαρης Σπυρίδων-Αρχιτ.Μηχ/κος.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00€.
Εισηγητής: κ.Καρτάνος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΑΛΟ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00€.
Εισηγητής: κ.Καρτάνος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και εργασιών για το έτος 2012 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 Ν.4024/2011).
Εισηγητής: κ.Σούνδιας Πραξιτέλης-Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Σούνδιας Πραξιτέλης-Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με τον Δήμο Μεγανησίου για την ύδρευσή του από την Γεώτρηση ΄΄ΒΑΓΕΝΗΣ΄΄ της Τ.Κ. Βαυκερής.
Εισηγητές: κ.Σούνδιας Πραξιτέλης-Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. στον Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Σούνδιας Πραξιτέλης-Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που λήγουν το 2012.
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με καθορισμό τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τον Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Ρόκκος Στυλιανός-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για την κατάργηση ή μη της δίκης και την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Λευκάδας με τον κ.Αχείμαστο Γεράσιμο .
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Λευκάδας (αποφ.Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/2012, 08/2012 και 11/2012)
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση της 55/2012 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας για την παραχώρηση χώρων του Δήμου για την στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Παράρτημα Λευκάδας).
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού (αρθρ. 158 παρ. 3 και 202 του Ν.3463/2006).
Εισηγητής: κ.Ζαβιτσάνος Νικόλαος-Υπαλ.Δήμου.
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger