Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ME 15 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  1ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ   περί τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου  «ΝΥΔΡΙ -ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ» στο Κοινωφελές  Ο.Τ. 78.
          Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
                             Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήματος Πολεοδ. Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης μελέτης έργου «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi-Fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου Λευκάδας».
              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
                           
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 312/14 απόφασης Δ.Σ.   που αφορά στον ορισμό  δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.
             Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς  Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ.
              Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης,  Πρόεδρος  Κοινωφ. Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη»  και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 6571/2006 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
              Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος 
                                  Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
              Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος 
                                  Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του  δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου  Λευκάδας Χρυσοβαλάντη Γ. Καραλάγα για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της κλήσης της Φωτεινής Αναστασίου Χατζηβαρίτη, στη δικάσιμο 9.2.2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο   κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
                      Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος 
                                        Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου  Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
              Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος 
                                  Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου
       
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 88/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς.
              Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Περιγιάλι-Πλατύστομα» προϋπολογισμού 12.000,00 €.
              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών    καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού.
                         Εισηγητής: Χρήστος Τριλίβας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Δ.Σ. για αδελφοποίηση του Δήμου Λευκάδας με το δήμο Zhoushan  Κίνας.
                        Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης,
                                          Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

               ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπηρεσίας του Δήμου ως υπεύθυνης για την λειτουργία της πράξης "Οδηγός Πόλης Δήμου Λευκάδας"
                       Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο :  Απόφαση  Δ.Σ. καθορισμού τιμών και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης  κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 5 /15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
                     Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ενδιαφέροντος GR02.03/Αρ. Πρωτ. 156133/28.11.14 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ.
                      Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        
       Κοινοποίηση:                                                                                 
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                           
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο                                                                    
4. Εργατικό Κέντρο      
5. Πολιτικά Κόμματα                                                         
6. Μ.Μ.Ε.                                                                     
7.Δημοτικές  Ενότητες
    με την υποχρέωση να ενημερώσουν
    τους Προέδρους των Δημοτικών και
    Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
    Τοπικών Κοινοτήτων 

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger