Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδος – ΤΑΟΛ


Αγρότισσες και αγρότες της Λευκάδας
Φίλες και φίλοι
Με αφορμή τα όσα αναγράφηκαν μέχρι σήμερα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, τα όσα συζητούνται στην κοινή γνώμη της Λευκάδας, αλλά και
τις δυσμενείς κρίσεις και επικρίσεις στο πρόσωπο του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου από την εταιρεία ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας, και προς αποκατάσταση της αλήθειας που «βάναυσα» έχει διαστρεβλωθεί και κακοποιηθεί, αναφερόμαστε σε σας με την ανοιχτή μας επιστολή και σας κάνομε γνωστά τα παρακάτω:
- Από μιας αρχής αναφέρομε ότι οι μέχρι σήμερα διαδικασίες απόδοσης του μισθίου ξενοδοχείου και αποβολής από αυτό της μέχρι πρότινος μισθώτριας εταιρείας ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, έγιναν καθόλα νομότυπα και σε εκτέλεση της με αριθμό 7/2014 απόφασης του Πρωτοδικείου Λευκάδας σε συνδυασμό και με την με αριθμό 425/2014 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου για την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου στο ΤΑΟΛ απεφάνθη η Δικαιοσύνη και ουδέν παράτυπο ή παράνομο υπήρξε από πλευράς διοίκησης.
- Η προσφυγή στην Δικαιοσύνη για την πληρωμή των μισθωμάτων και την απόδοση του μισθίου έγινε ύστερα από δυο (2) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΟΛ, αποκλειστικού και μόνο αρμοδίου οργάνου, σε δυο (2) συνεδριάσεις του στις 27/5/2014 και 24/6/2014, στις οποίες ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι ο Πρόεδρος Γεράσιμος Λιβιτσάνος, ο Αλέξανδρος Σολδάτος Αντιπρόεδρος, ο Σπυρίδων Κατωπόδης Γραμματέας, ο Λεωνίδας Γράψας ταμίας, ο Νικόλαος Ρομποτής μέλος, ο Νικόλαος Βικέντιος μέλος και ο Φίλιππος Μεσσήνης μέλος. Στην δεύτερη συνεδρίαση για την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου και την πληρωμή μισθωμάτων η απόφαση λήφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία 6 προς 1, μειοψηφούντος μόνο του συμβούλου Φιλίππου Μεσσήνη, ο οποίος τάχθηκε μόνο υπέρ της προσφυγής στα Δικαστήρια για την καταβολή των μισθωμάτων. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη του συμβουλίου είμαστε γνώστες των διαδικασιών που έγιναν μέχρι σήμερα, της έκδοσης των Δικαστικών αποφάσεων και της εκτέλεσής τους, που είχε ως συνέπεια την αποβολή της ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε από το μίσθιο ξενοδοχείο και ουδεμία αυθαίρετη κίνηση ή ενέργεια από πλευράς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγήθηκε στην απόφαση να προσφύγει στην Δικαιοσύνη για την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου και την πληρωμή των οφειλομένων μισθωμάτων αφού πριν εξάντλησε κάθε όριο ανοχής καλής πίστης και εξώδικης προσπάθειας, ούτως ώστε η πρώην μισθώτρια εταιρεία ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και κυρίως την καταβολή των μισθωμάτων, τα οποία από δυστροπία δεν κατέβαλε, την δωδεκάτη κάθε μισθωτικού μήνα, όπως είχε υποχρέωση με βάση το μεταξύ μας συμφωνητικό μίσθωσης, δημιουργώντας έτσι στο ΤΑΟΛ προβλήματα για την εκπλήρωση των δικών του υποχρεώσεων.
Η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε όφειλε στο ΤΑΟΛ τέλη Μαΐου 2014 το ποσό των € 88.681,75, συνιστάμενο σε μηνιαία μισθώματα τα οποία δεν είχε πληρώσει από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι και τέλη Μαΐου 2014. Για την συγκεκριμένη οφειλή τόσον η διευθύντρια του ΤΑΟΛ, όσο και εμείς ως Συμβούλιο οχλήσαμε την ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, επανειλημμένα με προφορικές οχλήσεις μας και επισκέψεις στο ξενοδοχείο για το σκοπό αυτό, χωρίς ουδεμία από την πλευρά τους ανταπόκριση. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 27/5/2014 το ΤΑΟΛ απέστειλε και γραπτή εξώδικη όχληση προς την ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, με την οποία την καλούσαμε να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό των € 88.681,75, πλην όμως δεν προέβη στην εξόφληση ως όφειλε.Μετά την αποστολή του εξωδίκου το ΔΣ απεφάσισε να καταφύγει πλέον δικαστικά, εκτιμώντας ότι η παραμονή της εταιρείας ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, στο ξενοδοχείο δεν διασφαλίζει πλέον τα συμφέροντα του ΤΑΟΛ και δημιουργεί οικονομικά προβλήματα με δεδομένη και την στο παρελθόν επίσης δύστροπη συμπεριφορά της στην πληρωμή των ενοικίων που μας είχε ανάγκασε να αποστείλουμε εξώδικες επιστολές για να συμμορφωθεί.
- Μετά την έκδοση της διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων σε βάρος της ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδος, η εν λόγω εταιρεία άσκησε ανακοπή στο ίδιο Δικαστήριο για να ακυρώσει την διαταγή απόδοσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσής της με αίτημα προσωρινής διαταγής να μην εκτελεστεί η διαταγή απόδοσης μέχρι έκδοσης αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής. Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ δείχνοντας και πάλι την καλή της πίστηαποδέχθηκε να παραμείνει η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, στο μίσθιο ξενοδοχείο μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής, χωρίς να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τα οφειλόμενα μισθώματα. Στην δίκη επί της αιτήσεως αναστολής, που έγινε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδος στις 19/8/2014 η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, προέβαλε και νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς ενώπιον του Δικαστηρίου, πλην όμως το Δικαστήριο έκρινε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της, όπως επίσης έκρινε την μη πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ανακοπής που άσκησε και για τούτο δεν ανέστειλε την εκτέλεση για την απόδοση του μισθίου ακινήτου (ξενοδοχείου).
Στο σημείο αυτό σας αναφέρομε ότι μετά την συζήτηση της αίτησης αναστολής στις 19/8/2014 ο μέτοχος της ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, κ. Βασίλειος Αραβανής πρότεινε στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΤΑΟΛ να μην γίνει η έξωση από το μίσθιο ξενοδοχείο μέχρι τις 19/9/2014 στην περίπτωση που η απόφαση ήταν υπέρ του ΤΑΟΛ.
Ως εκ των ανωτέρω η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, είχε πλήρη γνώση της όλης νομικής διαδικασίας, για την οποία άλλωστε ενημερωνόταν και από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της και ουδείς αιφνιδιασμός της υπήρξε από την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου, την οποία ανέμενε άλλωστε μετά την έκδοση της με αριθμό 425/9-10-2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που επέτρεπε την αποβολή της από το μίσθιο ακίνητο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και η όλη και μόνη αλήθεια για τις μέχρι σήμερα διαδικασίες στο εν λόγω θέμα και τα όσα αντίθετα αναγράφηκαν ή συζητούνται αποτελούν ψεύδη και συκοφαντίες εκ του πονηρού και με σκοπιμότητες που είναι πέρα και έξω από την στήριξη των συμφερόντων του ΤΑΟΛ. Όλα έγιναν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνου καθ’ ύλη αρμοδίου οργάνου, όλοι γνώριζαν τις Δικαστικές διαδικασίες αποβολής από το μίσθιο, για τις οποίες ήταν ενήμερη και η Γενική Συνέλευση των αγροτών και μάλιστα σε δυο συνεδριάσεις της τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2014.
Στο σημείο αυτό εκφράζομε την λύπη και αγανάκτησή μας που οι συντάκτες των δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό τύπο μέχρι σήμερα δεν μπήκαν στο «κόπο!!!!!!!», πριν αναγράψουν τις ανακρίβειες και τα ψεύδη, να απευθυνθούν στην Διοίκηση του ΤΑΟΛ και να ενημερωθούν, αν πράγματι ήθελαν και αυτοί με την σειρά τους να ενημερώσουν ορθά την κοινή γνώμη στην Λευκάδα.
Δυστυχώς όμως περίσσεψαν τα ψεύδη, οι σκοπιμότητες, η υποκρισία και δεν γνωρίζουμε τι άλλο. Είναι πράγματι τουλάχιστον αποκρουστικό, για να μην χρησιμοποιήσομε άλλο βαρύτατο χαρακτηρισμό, τα όψιμα «κροκοδείλια δάκρυα», περί αυθαιρεσιών, εκδίκησης και κυνηγητού της ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, από πλευράς μας και η όψιμη συμπάθεια!!!!!!!, προς την αποβληθείσα από το ξενοδοχείο ανώνυμη εταιρεία και τους μετόχους της.
Θέλομε να επισημάνομε ότι ουδέν πρόβλημα θα υπήρχε μεταξύ μας εάν η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και δεν αδιαφορούσε και μάλιστα προκλητικά στο να καταβάλει τα μηνιαία μισθώματα τον οριζόμενο χρόνο από το μεταξύ μας συμφωνητικό μίσθωσης.
Τέλος σας τονίζομε ρητά και κατηγορηματικά ότι στόχος και αποστολή της σημερινής Διοίκησης από την ανάληψη των καθηκόντων της είναι η προάσπιση των συμφερόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάδος – ΤΑΟΛ και τα συμφέροντα αυτά και μόνον αυτά υπηρετούμε μέχρι σήμερα και θα υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ενάντια σε κάθε εμπόδιο από όπου και αν προέρχεται και για τις ενέργειες και πράξεις μας ως Διοίκηση θα κριθούμε από τους αγρότες της Λευκάδας.
Το ΤΑΟΛ ή θα έχει ως αποστολή και θα αναλάβει ως δράση τον παραγωγικό και μεταποιητικό προσανατολισμό του Συνεταιρισμού και την διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών ή ούτε θα μπορέσει να επιζήσει, ούτε και θα έχει λόγο ύπαρξης.
Λευκάδα 4 Νοεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger