Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων...

Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/ 09/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 21oυ/31-08-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κουνιάκης Φίλιππος
Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση
Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Θέμα 6o: Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση του έργου: Καθαρισμός δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό & Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας στο Τμήμα: 7) Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο πρώην Δήμου Παλλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Θέμα 7o: Έγκριση Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με προϋπολογισμό τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (32.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Θέμα 8o: Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα (06-09/08/2012).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Θέμα 9o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη διεξαγωγή του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» που αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης “Ανακατασκευή Παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Α. Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας & Πολιτισμού”, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 10o: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια φωτοσημάντρων» στο πλαίσιο του έργου: “ Έργα βελτίωσης και Προστασίας στο Λιμάνι Αύλακα Οθωνών – Τμήμα ΙΙ Έργα στην εξωτερική λιμενολεκάνη” που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013».
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 11o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την «προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΠΕ Κέρκυρας, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/12/2012, με δικαίωμα της ΠΙΝ για παράταση του χρόνου ισχύος της για τέσσερις (4) ακόμη μήνες, μονομερώς, εκ μέρους της Περιφέρειας, με τους ίδιους όρους και τιμές, προϋπολογιζομένης αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 12o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων διαγωνισμού για τις ανάγκες των έργων των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδυλα
Θέμα 13o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του 5ου υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 720.000,00€ της πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό M.I.S 357448, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 14o: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ 2011», προϋπολογισμού 73.800,00€, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 περιοχής Παλικής», προϋπολογισμού 231.328,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 16o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012», προϋπολογισμού 60.000,00€, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 17o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ» προϋπολογισμού 170.000,00€.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 18o: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς
Θέμα 19o: Έγκριση πρότασης επανακαθορισμού του επιτοκίου του δανείου που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας “Eurobank EFG” και του “Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ΑΕ” (EKEK-TAK)», Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού
Θέμα 20o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κουνιάκης Φίλιππος
Θέμα 21o: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Λευκάδας του έργου: «Προμήθεια χαρτιού και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά το έτος 2012».
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κουνιάκης Φίλιππος
Θέμα 22o: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών της Π.Ε. Λευκάδας του έργου: «Καθαριότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2012».
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κουνιάκης Φίλιππος


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger