Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Η Εταιρεία REDEPLAN A.E. CONSULTANTS θα είναι ο ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας,

Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα

lefkada
Η Εταιρεία REDEPLAN A.E. CONSULTANTS θα είναι ο ειδικός Σύμβουλος υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την πιο κάτω υπ’ αριθ. 135/2012 απόφαση κατά πλειοψηφία τηςΟικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, που ενέκρινε το από 14 Μαΐου 2012, πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας -και η μοναδική- στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό ήταν 240.610,00 € χωρίς Φ.Π.Α – αντιστοιχεί σε έκπτωση 19,80% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου μελέτης.
Η δαπάνη για το έργο θα βαρύνει, σύμφωνα με την αρ. 162/12 απόφαση του Δ.Σ., τον προβλεπόμενο Κ.Α. πρ/σμού του Δήμου έτους 2012, από ΣΑΤΑ 2012.
Α π ό σ π α σ μ α
Από το πρακτικό της με αριθ:15/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:135/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 29η του μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00π.μ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 13455/25.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΕλευθέριοςΑραβανής: Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3 )Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ.: της αριθ. 15-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για επικύρωση του ΙΙΙ/12 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου παροχής της υπηρεσίας “Παροχή ειδικού Συμβούλου υποστήριξης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγ: κ. Δημήτρης Βραχνούλας, Πρ/νος Τ.Ε.Ε.Μ.
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
«Στη Λευκάδα, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 162/2011 Απόφαση, συνεδρίασε την δευτέρα στις 14 Μαΐου 2012 προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και την αξιολόγηση – βαθμολόγηση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του διαγωνιζόμενου Re.De-Plan A.E. Consultants, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της υπ’ αριθμ. 23679/2011 Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού.
Ειδικότερα η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) διεκπεραίωσε τις παρακάτω ενέργειες – εργασίες – υποχρεώσεις (της):
α) Αποσφράγιση του Υποφακέλου Γ «Οικονομική Προσφορά»
β) Μονογραφή ανά φύλλο της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου
γ) Εξέταση του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου ως προς τη συμμόρφωση του με τους όρους και τις απαιτήσεις της Προκήρυξης
δ) Οικονομική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου.
Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 19.5 της Προκήρυξης, με την τήρηση των κριτηρίων του Άρθρου 34, ενώ ελήφθη υπόψη, αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε η Τεχνική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου σε σχέση με τα οριζόμενα στο Άρθρο 30 και τα πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού επικυρώθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με τις αρ.64/12 και 108/12 αποφάσεις της.
Η εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants είχε Οικονομική Προσφορά 240.610,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση 19,80% επί των τιμών μονάδας του Τιμολογίου Μελέτης.
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) προχώρησε στη βαθμολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της ως άνω εταιρείας βάσει του τύπου που ορίζεται στο άρθρο 34 της Προκήρυξης.
Η βαθμολογία που έλαβε η Οικονομικής Προσφορά της εταιρείας Re.De-Plan A.E. Consultants έχει ως εξής:
Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) = 240.610,00€/240.610,00€ Χ 100 = 100
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) με βάσει το Άρθρο 35 προχώρησε στον υπολογισμό της Ανοιγμένης Προσφοράς του Προσφέροντος η οποία έχει ως εξής:
ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) = (ΣΒΤΠ Χ 0,80) + (ΣΒΟΠ Χ 0,20) = (100 Χ 0,80) + (100 Χ 0,20) = 100
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την ανάθεση του έργου στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants της οποίας ανοιγμένη προσφορά είναι ΑΠ = 100.
Eισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και έναν(1) κατά, του κ. Μαργέλη Γεώργιου, ο οποίος αναφέρει ότι διαφωνεί με την ανάγκη παροχής της υπηρεσίας Παροχή ειδικού Συμβούλου υποστήριξης Δήμου Λευκάδας, εγκρίνει το από 14 Μαΐου 2012, πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει το έργο στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants .
Η δαπάνη για το έργο θα βαρύνει τον προβλεπόμενο Κ.Α. πρ/σμού του Δήμου έτους 2012, από ΣΑΤΑ 2012, σύμφωνα με την αρ.162/12 απόφαση του Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 135/2012 Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω
http://www.kolivas.de


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger