Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-4-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  7ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις   29   Απριλίου  2015, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/΄20.04.2015 τεύχος Α΄) που αφορά στην κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας.
                Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ”
              Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος  

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου Δ.Κ. Νυδριού Ο.Τ. 133 (σχετ. η αρ. 26/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
                Εισηγητές:Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΕΠΖ
                                  Σπυρίδων Αρέθας,  Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
 “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ”             
              Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 5ο:Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεση πιστώσεων σε Πολιτιστικούς - Αθλητικούς Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2015.
               Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:Aπόφαση Δ.Σ για παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0005159/586Β/Ξ2015/15 ΚΥΑ.
                Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος   

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
                Εισηγητές: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
                                    Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση  Δ.Σ. για χορήγηση  νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2015.
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής της υπό σύνταξη μελέτης “Κτηματογράφηση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Αθανίου” μετά από αίτημα της αναδόχου Κων/νας Σούνδια.
                Εισηγητής:  Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών
                                      Δ/νσης Πολεοδομίας &  Περιβάλλοντος  

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα-Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 €.
               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στους Πηγαδησάνους» προϋπολογισμού 12.300,00 €.
              Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Καλάμου Αγραπιδιάς και επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος
      
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Πλακοσκεπούς Γέφυρας Καρυωτών» προϋπολογισμού 30.000,00 €.
                Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ”  αναδόχου “Κ/Ξ Μεταλλινός Αθ.-Ν. Μιχαήλ-Γ. Καστράνης Ο.Ε.”
                Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας για διάφορες εκδηλώσεις (σχετ. η αριθ.  27/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
               Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  (σχετ. η αριθ. 265/2011 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας  Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  (σχετ. η αριθ. 254/2014 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας  Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  (σχετ. η αριθ. 97/2013 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  βεβαίωση   χρηματικών καταλόγων (άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).
                Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.
                Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
                          
ΘΕΜΑ 21ο: Aπόφαση Δ.Σ  τροποποίησης της αρ. 64/15 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Ενιαίων Λυκείων & ΕΠΑΛ Δήμου Λευκάδας στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
                Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Aπόφαση Δ.Σ ορισμού  εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων περιοχής  Λευκάδας.
                Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
          
 ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου.
                Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        
       Κοινοποίηση:                                                                                
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                           
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο  
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας                                                                
5. Εργατικό Κέντρο       
6. Πολιτικά Κόμματα                                                        
7. Μ.Μ.Ε.                                                                    
8. Δημοτικές  Ενότητες
    με την υποχρέωση να ενημερώσουν
    τους Προέδρους των Δημοτικών και
    Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
    Τοπικών Κοινοτήτων 

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger