Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προσλήψεις εκπαιδευτών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μέχρι 1η Αυγούστου οι αιτήσεις για εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου μάθησης Πρέβεζας και Λευκάδας
Ξεκινά η εκπαιδευτική περίοδος  προγραμμάτων από το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που θα υλοποιηθούν εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής από τους δημότες και εφόσον υπάρξουν εκπαιδευτές τους οποίους επιλέγει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», το οποίο και απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.
Όσοι προσληφθούν στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 1η Αυγούστου, ενώ οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:  καθηγητών και εκπαιδευτών, όπως ξένων γλωσσών, αγροτικής οικονομίας, αργυροχρυσοχόων, αρτοποιίας, γεωπονίας, διακόσμησης, διατροφής, μαγειρικής, λογοτεχνίας, λογιστικής, εικαστικών, κεραμικής, κοινωνιολογίας, τουρισμού, φυσικής αγωγής κ.ά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ή απόφοιτοι των σχετικών με την ειδικότητά τους σχολών ή ΙΕΚ ή εμπειροτέχνες, ανάλογα με τις θέσεις που διεκδικούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν πρόταση για μόνο μία ειδικότητα και σε μόνο μία περιφερειακή ενότητα της επιλογής τους.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία, υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών είναι η διδασκαλία των εκάστοτε θεματικών αντικειμένων στα τμήματα μάθησης σε σχετικές ειδικότητες των υποψηφίων, η συμμετοχή στις συντονιστικές και ενημερωτικές συναντήσεις, η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του έργου, η ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων μάθησης και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων, ενώ τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν.
Οι εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά περιφερειακή ενότητα και ειδικότητα/γνωστικό αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους δήμους της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα τού ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο <Προκηρύξεις> και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr .
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι έως και 01/08/2014 και ώρα 15.00΄. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου Α4 και θα τα αποστείλουν ταχυδρομικώς έως και 08/08/2014 στη Διεύθυνση του  Ιδρύματος  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και  Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία των Τμημάτων, του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων από 02-08-2014 μέχρι και 21-08-2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από την οποία θα παραλαμβάνουν:
Α) Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, Β) Την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.
Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα είναι αναρτημένα από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
29/07 έως 4/08/2014

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Για καθηγητές και εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, αγροτικής οικονομίας, αργυροχρυσοχόων, αρτοποιίας, γεωπονίας, διακόσμησης, διατροφής, μαγειρικής, λογοτεχνίας, λογιστικής, εικαστικών, κεραμικής, κοινωνιολογίας, τουρισμού, φυσικής αγωγής κ.ά.
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
2131314630 -7
Η πρόσκληση διατίθεται στην ιστοσελίδα τού ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο <Προκηρύξεις> και η αίτηση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr έως και 01/08/2014.
2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων  για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Η προκήρυξη και το αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων www.teiion.gr
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος από 28-07-2014 μέχρι και 17-08-2014.

3
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και οι συστάσεις από λογιστικό γραφείο. Άριστες γνώσεις  ενημέρωσης βιβλίων Β&Γ κατηγορίας. Μισθοδοσία taxisnet. Πτυχίο λογιστικής (τουλάχιστον).
Δάγλας Παύλος 6972831706
Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στην πάροδο Αναπαύσεως, Άγιος Θωμάς.
4
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Κατά προτίμηση native speakers.
Χρυσούλα Πολίτη 6973185868
Φροντιστήριο Little Scholars Academy στη Λυγιά.
5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ FORTHNET ΚΑΙ NOVA.
Από 20 έως 30 ετών.
Αρματάς Νικόλαος
6937414869
Επιχείρηση «Αρματάς Νικόλαος», στην οδό Πεφανερωμένης Λευκάδας.
6
ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Εμπειρία. Καλοκαιρινή  σαιζόν. Δυνατότητα  διαμονής.
Κος Μανωλίτσης 6932567501
Ξενοδοχείο “Rouda Bay”, Πόρος
7
ΝΕΟΣ ΕΩΣ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
Καθήκοντα: Παραλαβές, παραδόσεις, επισκευές και συντηρήσεις.  Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.
Νίκος Σταματάκης 2645025340
Eπισκευές σκαφών Ionian Marine Safety, Λευκάδα.
8
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Για μερική απασχόληση, πρωινές ώρες (8.00  πμ με 12.00 μμ). Εργασία μέχρι τέλος Αυγούστου.
Κα Ζαβιτσάνου 6938441943
Ξενοδοχείο στον Άγιο Νικήτα.
9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
Προϋπηρεσία. Με γνώσεις στην αγορά τροφίμων.
Πληροφορίες εντός του καταστήματος και στο τηλέφωνο 2645029064 Κακλαμάνη Βασιλική.
Musses στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
10
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Πρωινό ωράριο από 6.30πμ , για πλήρες οκτάωρο ή ημιαπασχόληση λιγότερες ώρες. Αγγλικά , προϋπηρεσία. Επιθυμητό το μεταφορικό μέσο.
Νίκος Αργύρης 6974.074.362
Hotel Adriatica, Νικιάνα.
11
ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
Έως 40 ετών για εποχική απασχόληση.  Δυνατότητα διαμονής.
Φέτσης Αλέξιος 6972031645
Ταβέρνα «Νικήτας», στον Άγιο Νικήτα
12
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ
Εργασία για όλο το χρόνο. Απαραίτητη η εμπειρία. Από 25 μέχρι 30 ετών.
Σέρβου Μαρία 26450 21094
Piccolo café, Λευκάδα
13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ E-GNOSIS.
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ CAMBRIDGE.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 
Εqual Sociey 2645022578, κεντρική πλατεία Λευκάδας.
www.equalsociety.gr & www.e-gnosis.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Kεντρική Πλατεία της Λευκάδας,  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com καθώς και στο γκρουπ της Equal Society στο Facebook https://www.facebook.com/groups/192804007438418/761401270578686/?notif_t=group_activity
Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της Equal Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/equalsociety1
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger