Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

Αποκαλυπτικά έγγραφα: Σε φορολογικούς παράδεισους τιτλοποιούνται τα επίφοβα δάνεια
Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η Eurobank ίδρυσε off shore στα νησιά Κέιμαν και τώρα το ίδιο θα πράξει εντός ολίγων μηνών, ίσως και εβδομάδων και η Εθνική. Αυτό πέρασε στα… ψιλά μέσα από το πολυνομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς. Σήμερα το σάιτ μας δίνει αρκετά στοιχεία, με έγγραφα – φωτιά, που αποδεικνύουν ότι:

  1. Η Eurobank έχει ήδη ιδρύσει θυγατρικές στα νησιά Κέιμαν, σε μία περιοχή που αποτελεί φορολογικό παράδεισο
  2. Η Εθνική με σχέδιο νόμου μπορεί να ιδρύσει θυγατρική όπου θέλει. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, στο Λουξεμβούργο
Ας αρχίσουμε με την Eurobank. Η πώληση των τιτλοποιηθέντων δανείων από επενδυτικά fund δίνει το δικαίωμα στον επενδυτή την πλήρη κατάσχεση του ακινήτου. Αυτό ακριβώς έκανε εδώ και τρία χρόνια η Eurobank με θυγατρικές στα νησιά Κέιμαν. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει προς τα έξω ότι προστατεύει την πρώτη κατοικία από πλειστηριασμό. Ναι, όντως την προστατεύει μέχρι τις 31/12/2014 από τραπεζικό ίδρυμα που διέπεται από το νομικό καθεστώς της Ελλάδας. Και αυτό υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μόνο που οι θυγατρικές της Eurobank, οι οποίες έχουν έδρα τα νησιά Κέιμαν και αγοράζουν όλα τα «προβληματικά δάνεια», αυτά δηλαδή που δεν πληρώνονται στην ώρα τους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατάσχει το οποιοδήποτε ακίνητο, αφού διέπεται από άλλο νομικό καθεστώς.
Ορίστε και οι αποδείξεις…
Οι offshore της Eurobank
offshorre1
 Η τιτλοποίηση δανείων
 titlopoihsh
Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις θυγατρικές στα νησιά Κέιμαν
1470932_681362331903838_270938280_n
1477611_681362498570488_745546411_n
1533293_681362421903829_1327593840_n
Πάμε τώρα στην Εθνική Τράπεζα, μέσω της οποίας αγόρασαν σπίτια με στεγαστικά δάνεια οι περισσότεροι Έλληνες. Με το σχέδιο νόμου που υπογράφηκε και πέρασε από τη Βουλή το περασμένο Σάββατο, μέσω του πολυνομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς, δίνεται η δυνατότητα να ιδρύσει θυγατρική σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, με έδρα σε χώρα που δεν προστατεύει την κύρια κατοικία από πλειστηριασμό. Η θυγατρική αγοράζει τα χαρτοφυλάκια που έχουν πρόβλημα και μετά έχει απευθείας συνδιαλλαγή με τον δανειολήπτη που δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του. Από κει και πέρα, είναι θέμα χρόνου η πώληση του ακινήτου του και μάλιστα όχι σε Έλληνες, αλλά σε ξένους. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε μια τράπεζα που δεν έχει ρευστό, να πουλήσει «κοψοχρονιά» χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια, να πάρει κάποιο ρευστό και από κει και πέρα σώζεται μία τράπεζα που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Γιατί πολύ απλά δεν θα είχε λεφτά…
Ορίστε τι αναφέρει το νομοσχέδιο…
Άρθρο 3
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο

1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο (fund) µε την επωνυµία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο» (Institution for Growth in Greece).
Το Ταµείο, το οποίο θα ιδρυθεί στο Λουξεµβούργο ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διέπεται από τους νόµους του αντίστοιχου κράτους-µέλους, θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής στην Ελλάδα. Στόχο του Ταµείου θα αποτελεί η εξασφάλιση κέρδους για της επενδυτές του και η υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα µπορεί: α) να χρηµατοδοτεί µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, β) να χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, γ) να συµµετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών και επενδυτικού κινδύνου.
3. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή επιχειρηµατικών δανείων θα παρέχεται πάντοτε µε τη µεσολάβηση πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, προκειµένου να επιτευχθεί η χρηµατοδότηση. Οι επενδύσεις και οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε όρους αγοράς ή µε ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα µε το είδος του επενδυτικού προϊόντος.

Άρθρο 4
∆οµή του Ταµείου – Μετοχές

1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο συµµετέχουν ως επενδυτές το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές.
2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να συσταθεί ως επιχειρηµατικό κεφάλαιο τύπου «οµπρέλας» (umbrella fund), διαιρούµενο σε διαφορετικά υποκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά του µε διακριτή δοµή, διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές µπορούν να επενδύουν σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο. Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου µπορεί να συσταθεί ως διακριτή νοµική οντότητα µε τους ίδιους όρους σύστασης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Μετά τη σύσταση του Ταµείου οι ανωτέρω νοµικές οντότητες θα απορροφηθούν από το Ταµείο ως υποκεφάλαια αυτού.
3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο µπορεί να εκδίδει για κάθε υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετοχών, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση µε το προφίλ κινδύνου, που συνδέεται µε κάθε κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µετοχών καθορίζονται ελεύθερα και περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, αλλά δεν µπορεί να συνίστανται σε οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση κάποιου µετόχου κατά παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετοχές αυξηµένου κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µη αποκλειοµένου άλλου επενδυτή.

Άρθρο 5
Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο

1. Η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο δεν θα ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου αυτού, ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται συνολικά για όλα τα υποκεφάλαια κατά το χρόνο κάλυψης του συνόλου των συµµετοχών. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€350.000.000) Ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα τριών ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη της σχετικής δαπάνης στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.
2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι  και οι διαδικασίες συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταµείο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή µερική παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από τα δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου του.


Ρεπορτάζ   Ηλίας Παναγιωτίδης
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger