Πατήστε στην εικόνα να μεταφερθείτε στο καινούριο site

NΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών αφορούν όσους κατοχυρώνουν ή θεμελιώνουν με την εξαγορά πλασματικών ετών τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1η/1/2011 και μετά, με βασική προϋπόθεση να έχουν τη χρονιά αυτή τουλάχιστον 12 έτη (ή 3.600 μέρες) ασφάλισης (κανονικής ή και προαιρετικής) κα να ανήκουν σε κατηγορία ασφαλισμένων για τους οποίους έχουν αυξηθεί είτε τα όρια ηλικίας είτε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν με τους νόμους 3863 και 3865 του 2010. Σε αυτήν την κατηγόρια ανήκει η πλειονότητα όσων πρωτοκόλλησαν ένσημα μέχρι 1992.Σημειώνεται οτι:

---Mε τα πλασματικά χρόνια το κόστος εξαγοράς είναι χαμηλότερο από την κανονική ασφάλιση

--. Η προσθήκη πλασματικών ετών στην πραγματική ασφάλιση ανεβάζει σημαντικά το τελικό ποσό σύνταξης.

--.Όλοι όσοι ασφαλίστηκαν μέχρι το 1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) μπορούν να αποφύγουν στην πράξη την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αντί του 67ου έτους, να αποχωρήσουν για παράδειγμα είτε στα 65 είτε στα 60 είτε στα 58 είτε στα 56 είτε στα 55, δηλαδή έως 12 χρόνια νωρίτερα από τα 67 και με πλήρη σύνταξη.

-Η εξαγορά πλασματικού χρόνου, αν γίνει «τοις μετρητοίς», έχει έκπτωση 15%. Μπορεί να γίνει όμως και με δόσεις, τόσες όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.Έτσι το κόστος περιορίζεται σημαντικά και πλέον η εξαγορά πλασματικού χρόνου λειτουργεί ως ένα είδος επένδυσης για μεγαλύτερη σύνταξη.

Διευκρινίζεται οτι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1-.1-2011 και εφεξής. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά το έτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι. Στην πράξη έρχεται μια έξτρα διευκόλυνση στην εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς ένας ασφαλισμένος μπορεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2011 ακόμη και μετά το 2013. Ετσι από την 1/1/2011 µπορούν να αναγνωρίσουν:

- 4 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2011.

- 5 έτη, όσοι θεµελιώνουνσυνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2012.

- 6 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2013.
- 7 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν το 2014 και εφεξής.
Τα πλασματικά ετη είναι τα εξης:
1 Πλασματικός χρόνος τέκνων ν. 3655/2008. Σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας -πλην του ΟΓΑ- παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από τα τέκνα ώστε να επιτευχθεί θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010. Για θεμελίωση από την 1η Ιανουαρίου 2011 κι έπειτα χρησιμοποιείται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 3863/2010.
Ετσι, στις μητέρες για παιδιά που αποκτούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης: ενός έτους (ή 300 ημέρες ασφάλισης) για το πρώτο παιδί, δύο χρόνων (ή 600 ημέρες ασφάλισης) για το δεύτερο παιδί και δύο ετών (600 ημέρες ασφάλισης) για το τρίτο παιδί.
Επομένως, μπορεί η μητέρα να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια συνολικά.
Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις πλασματικό χρόνο με την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασφαλισμένη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.
Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για τις περιπτώσεις συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης που απαιτούνται σε κάθε Ταμείο για χορήγηση πλήρους σύνταξης ή για προσαύξηση της σύνταξης. Η προσαύξηση χορηγείται κανονικά ακόμη κι αν έχει επέλθει θεμελίωση χωρίς τη χρήση του εν λόγω πλασματικού χρόνου.
Για τη χρήση του εν λόγω χρόνου δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή εισφορών. Η αναγνώριση γίνεται δωρεάν.
Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς ο συγκεκριμένος πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτές είναι:
Για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης.
Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων ή των μητέρων με ανίκανα παιδιά.
Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως για τις εργαζόμενες στο Δημόσιο δεν προβλέπεται αντίστοιχη δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου.
Αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας
2: Στρατιωτική θητεία. Μπορεί να αναγνωριστεί με καταβολή εισφορών και αντιστοιχεί σε 30 ημέρες τον μήνα. Σε περίπτωση που η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο εργαζόμενος μπορεί όποτε ο ίδιος θέλει να αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο του.
Οταν η αναγνώριση όμως γίνεται με σκοπό να συμπληρωθούν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (το 2010 για τους άνδρες 10.500 ημέρες για τα 58) απαιτείται ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και 3.600 ημέρες ασφάλισης. Διαφορετικά η αναγνώριση χρησιμοποιείται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνταξιοδοτούνται με συνολικό αριθμό 10.500 ημερών ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωριστεί ακόμη και σε ηλικία κάτω των 58 ετών.
Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για τους μισθωτούς και επαγγελματίες που επιθυμούν ή έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη θεμελίωση έως το 2010 γίνεται πάντοτε με καταβολή των σχετικών εισφορών (εξαγορά). Η εισφορά που καταβάλλεται για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσει ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η καταβολή του ποσού γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
Ενδεικτικά δημοσιεύεται το εξής παράδειγμα: ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έχει συμπληρώσει 9.900 ημέρες ασφάλισης το 2010 και το 58ο έτος της ηλικίας του σήμερα. Είναι από τότε άνεργος και δεν έχει επικολλήσει ένσημα. Εχει υπηρετήσει στον στρατό για 24 μήνες. Οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 1.200 ευρώ και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί το συντομότερο δυνατόν.
Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, εφόσον αναγνωρίσει από τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, τουλάχιστον όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται από το ΙΚΑ για «έξοδο» στο 58ο έτος της ηλικίας. Για την αναγνώριση αυτή θα πληρώσει 240 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή 4.800 ευρώ για 20 μήνες (20Χ30=600 ημέρες), προκειμένου να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες ασφάλισης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
Εναλλακτικά μπορεί να θεμελιώσει το 2011 και να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία με έκπτωση 30% ώστε να πληρώσει 3.360 ευρώ. Πλην όμως σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθούν για να συνταξιοδοτηθεί συνολικά 10.800 ημέρες.
Η εισφορά που καταβάλλεται για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση.
3: Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες.Πρόκειται για τον χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιδοτείται.
Εάν κάποιος και ειδικά οι μητέρες ανηλίκων με τέκνα που ενηλικιώθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 επιθυμεί να κάνει χρήση για θεμελίωση το 2010 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 200 ημέρες από τον χρόνο επιδότησης τακτικής ανεργίας και θα έπρεπε να είχαν διανυθεί μέσα στην τελευταία 10ετία ή τη 10ετία από την ενηλικίωση. Ο εν λόγω χρόνος είναι και αυτός δωρεάν και χρησιμοποιείται με προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ τη στιγμή της αίτησης για σύνταξη.
Αδειες ασθένειας, εκπαιδευτικές και ανατροφής τέκνων
4 :Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 200 ημέρες.Πρόκειται για τον χρόνο που ο ασφαλισμένος τελεί σε καθεστώς επιδότησης λόγω ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα. Τέτοια είναι η περίοδος ύστερα από ατύχημα που έχει χαρακτηριστεί ως εργατικό ή κατά τη διάρκεια άδειας ασθενείας. Η χρήση του εν λόγω χρόνου είναι δυνατή εφόσον απέχει μέχρι 10 έτη από την αίτηση συνταξιοδότησης.
5: Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας αναγνωρίζεται με αίτηση για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση της σύνταξης. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

6: Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Ο χρόνος εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το 25πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Share this article :


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger